Jumat, 17 Februari 2012

tugas sekolah


ARTIKEL
KEKHALIFAHAAN USMAN
Sejarah
islam                                             
                                               Diajukan untuk memenuhi tugas
Pada mata pelajaan sejarah

                                                                      
                                                                        Oleh :
Ø  Andri Gunawan
Ø  Aris Munandar
Ø  Dewi Sri Rahayu
Ø  Eni Maryani
Ø  Erlin Yulianti
Ø  Erni Nur’aeni


SMAN 1 NYALINDUNG
KABUPATEN SUKABUMI
2010
USMAN BIN AFFAN SEBAGAI KHULAFAUR RASYIDIN
1.Silsilah 


Usman

 
Affan
 
Abdul Ash
 
Umayah
 
Abd.Syam
 
Hasyim
 
Muhammad        
 
Abdullah
 
Abd.Muthalib
 
Abd. Manaf
 
                                                                                                                                                                  


            Usman bin Affan dilahirkan di Mekkah pada tahun ke 16 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Garis keturuna Usman bin Affan dengan Nabi Muhammad sangat dekat. Ia termasuk kabilah Ummah dari suku Quraisy. Usman dan Nabi Muhammad SAW, betemu pada garis keturunan Abd. Manaf  bin Quhai.   

A.   Usman bin Affan Sebelum Masuk Islam  
            Usman bin Affan adalah saudagar atau pedagang.ia temaseuk saudagar yang sukses dan berhasil. Usman bin Affan terkenal lembut, sabar, tekun, dan pemurah. Dengan ketekunan yang di milikinya serta kemurahan hatinya dalam berdagang, pada usia yang masih muda, ia sudah berdagang ke negri Syam dan Hirah. Pada waktu itu, negeri Syam masih di jajah kerajaan Romawi, sedangkan Hirah adalah jajahan Persia. Dengan pengalaman berdagang, ia memiliki kekayaan yang banyak dan sahabat yang banyak.
                                                                                                                                                                            

B.    Usman bin Affan setelah masuk islam
            Sebelum masuk islam Usman bin Affan tidak banyak mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Usman bin Affan hanya mengetahui tentang beberapa pribadi Nabi dari orang lain ia mengetahui bahwa Nabi Muhammad memiliki kejujuran ia juga mengetahui sedikit tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.
            Keinginannya untuk menemui Nabi Muhammad kemudian di sampaikan melalui sahabatnya yaitu Abu Bakar. Rumah Abu Bakar tidak terlalu jauh dari rumah beliau.
            Abu Bakar banyak bercerita tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menerangkan tentang kenabian dan rasulullah Muhammad SAW. “Adalah rasul untuk memimpin kita ke jalan yang benar dan saya sendiri telah mengimaninya dan sudah menjadi seorang muslim”. Kemudian Abu Bakar berpesan kepada Usman bin Affan. “Saya anjurkan agar kamu segera menemui beliau”.
            Setelah pertemuan tersebut Usman bin Affan segera menemui Rasulullah. Setelah berbicara banyak kepada rasulullah, Akhirnya Usman bin Affan masuk islam.
1.     Peran Usman bin Affan Setelah Masuk Islam
            Abu Baka tejah masuk islam. Beliau menceritakan keislaman beliau dengan sembunyi-sembuyi. Banyak para saudagar dan teman kerabat beliau yang tertaruk dengan islam, baik dari masyarakar Mekkah maupun masyarakat Madinah disebut ‘’As Sabiqunl Awwalun” (kelompok pemeluk pertama). Dalam Al Qur’an Allah berfirman dalam surat At Taubah ayat 100.
            Masyarakat kafir kuraisy senantiasa mencemooh, menyiksa, menakut-nakuti kaum As shabiqunal  Aw-walun. Walaupun damikian mereka (As Shabiqunal Aw- walun) tetap sabar dam tabah mempertahankan lman mereka dalam salah satu firman-Nya dalam surat Al-Waqinah ayat 10-14. ‘’Dan orang-orang Yang paling dahulu beriman mereka itulah orang yang paling didekatkan kepada allah. Bertanda dalam surga kenikmatan segolongan dari orang-orang yang kamudian ‘’Usman bin Affan kamudian menjadi menantu rasulullah. Baliau dikawinkan dengan putri rasulullah bernama Ruqqayah. Tekanan kafir quraisy kepada kaum muslimin semakin keras. Rasulullah memerintah mereka untuk hijrah ke Habsyi termasuk Usman dan dirinya
            Kemudian umat islam diperintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke madinah. Usman beserta istrinyapun ikut berhijrah. Pada masa itu kota madinah  di landa musim kering,kemudian Usman memmbeli sumur yahudi.sumur tersebut di manfaatkan oleh seluruh kaum muslimin ini salah satu sipat pemurah Usman bin Affan.
            Saat terjadinya perang Badar, Usman bin Affan tidak ikut berperang , karena istrinya sedang sakit. Rukoyah meningga. Tak lama kemudian Usman bin Affan di nikahkan dengan anak rasulullah lain yaitu Ummu kalstum adalah adik Ruqayah. Para sahabat memandang Usman bin Affan termasuk orang yang beruntung. Beliou mengagumi dua orang putrid rasulullah. Mereka menjuluki dengan julukan ‘’ Dzun Nurain’’ yang artinya pemilik dua cahaya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar